farmpress - บริษัท ฟาร์ม(ไทยแลนด์) จำกัด
support@farmthailand.co.th

FARM SERVICE

PLATFORM

 

" จัดการด้านการเกษตรครบๆ จบในที่เดียว "
เรามุ่งมั่นพัฒนา บริการเกษตรกรพี่น้องชาวไทย ด้วยความรู้ความชำนาญและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม
FarmOT - เกษตรอัจฉริยะ
แพลตฟอร์ม ที่นำเทคโนโลยีระบบ IoT (Internet Of Thing) มาใช้ในภาคเกษตรกรรม เพื่อให้เกษตรกรสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการเกษตรเเละดูเเลผลผลิตทางการเกษตร ผ่านมือถือ.
FarmStory - ระบบบริหารจัดการ
ระบบบริหารจัดการบันทึกข้อมูลในเเปลงเกษตร ทั้งยังเเสดงข้อมูลของผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ผ่านระบบ QRCode และมีระบบ บันทึก รายรับ-รายจ่าย วิเคราะห์ต้นทุน กำไร ค่าใช้จ่ายต่างๆ.
FarmMarket - สินค้าเกษตรออนไลน์
ระบบ E-Commerce  ซื้อ-ขายสินค้าทางการเกษตรออนไลน์ โดยเกษตรกรสามารถเปิดร้านเพื่อขายสินค้าทางการเกษตรออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ.
FarmPress
ฟาร์มเพรส คือ แอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์ม ด้านการเกษตร ที่เกิดจากการตั้งใจ สร้างสรรค์ ผลิตและพัฒนา จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในนาม ”ฟาร์มไทยแลนด” ที่ต้องการจะพัฒนาวงการเกษตรในประเทศไทย โดยมีการนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆ มาประยุกช์ ผสมผสานให้ใช้งานในด้านวงการ การเกษตรในประเทศไทย.


   
โปรดักช์จากคนไทย เพื่อเกษตรกรไทย ใช้พัฒนาผลผลิตทางเกษตรกรรม

FARMTHAILAND  IDEA

 

ฟาร์มไทยแลนด์ ร่วมสร้างพัฒนาเยาวชนสู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

เรียนรู้ระบบสมาร์ทฟาร์ม

FARMTHAILAND.COM

ฟาร์มไทยแลนด์ สื่อเว็บไซต์ ข่าวสารด้านการเกษตร ในประเทศไทย

farmpress - บริษัท ฟาร์ม(ไทยแลนด์) จำกัด

FarmPress-ฟาร์มเพรส แอพพลิเคชั่น จากคนไทย เพื่อเกษตรกรไทย ใช้พัฒนาผลผลิตทางเกษตรกรรม.