FARMSTORY

FarmStory

บันทึกการจัดการข้อมูลในฟาร์ม

FarmStory ระบบบริหารจัดการบันทึกข้อมูลภายในฟาร์ม

FarmStory แอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม บริหารจัดการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานในฟาร์มเเละเเปลงเกษตรต่างๆ

อีกทั้งยังสามารถเเสดงข้อมูลของผลิตทางการเกษตรผ่านระบบ QRCode เพื่อให้สินค้าดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งยังมีระบบ บันทึก รายรับ-รายจ่าย วิเคราะห์ต้นทุน กำไร ค่าใช้จ่ายต่างๆ และระบบให้ใช้งาน

farm-story
Scroll to Top